Terms & conditions nl - Shopmium 

Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV)

1. Inleiding

De service voor promoties en kortingen op de smartphone onder de naam “Shopmium” wordt beheerd door de firma SHOPMIUM NV (hierna “Shopmium”), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 532.432.457, met maatschappelijke zetel te 46 rue de l’Arbre Sec te Parijs (75001), vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Scott Raskin.

Elke gebruiker van de Shopmium-services (hierna “u” of “de gebruiker”) moet deze AGV aandachtig lezen voordat hij/zij de mobiele applicaie Shopmium en/of de website van Shopmium gebruikt. Elke gebruiker moet een natuurlijke persoon zijn die in een niet-professioneel kader handelt.

Het gebruik van de mobiele applicatie “Shopmium” en van de website geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”).

De recentste versie van de AGV tot nu toe staat in de mobiele applicatie Shopmium en op de website in de rubriek “AGV”.

2. Voorstelling van Shopmium

Shopmium is een service die bestaat uit enerzijds een mobiele applicatie voor smartphones (hierna ”de applicatie”) en een website die toegankelijk is op het adres www.shopmium.com (hierna “de website”).

Met de applicatie en de website kunnen de gebruikers op de hoogte gebracht worden van promoties, kortingen en interessante koopjes voor dagelijkse producten en als ze willen, bij de geselecteerde handelaren gebruik maken van deze aanbiedingen.

Merken van massaverbruiksgoederen (hierna “de merken”) zijn partners van Shopmium om bekendheid te creëren rond hun producten en eventuele bijhorende promoties.

Sommige merken kunnen ervoor kiezen om terugbetalingen toe te kennen (hierna “de terugbetalingen”) op bepaalde producten, op bepaalde data, op bepaalde aankoopadressen, aan bepaalde gebruikers, waarvan de modaliteiten beschreven worden in artikel 8 van de AGV.
Het gebruik van de Shopmium-service veronderstelt dat men een gebruikersaccount aanmaakt (hierna de “gebruikersaccount”) en dat men persoonsgegevens meedeelt, zoals naam, voornaam, geboortedatum. Anders kan er geen gebruikersaccount geopend worden. Het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers wordt geregeld door artikel 15 van onderhavige AGV.

Elke gebruiker kan de applicatie op zijn compatibele mobiele toestel installeren, op voorwaarde dat hij/zij een gepast abonnement heeft bij zijn operator voor mobiele telefonie.

Het gebruik van de Shopmium-service is persoonlijk en uitsluitend bestemd voor niet-commerciële doeleinden. Elke inbreuk op onderhavige AGV zal automatisch leiden tot de sluiting van het gebruikersaccount.

3. Berichten van Shopmium

In het kader van de service die via de applicatie verstrekt wordt, kunt u meldingen (“push-berichten”), sms’en, e-mailberichten, MMS’en, waarschuwingen of andere berichten ontvangen, zowel in de applicatie, op de mobiele website als buiten de applicatie om.

U kunt de berichten die u van SHOPMIUM ontvangt beheren via uw gebruikersaccount en/of in de instellingen van de applicatie of de mobiele website op uw mobiele toestel.

Bepaalde berichten kunnen te maken hebben met uw profiel, uw aankopen, uw terugbetalingen, uw geografische positie, uw voorkeuren. Sommige van deze berichten kunnen u aangerekend worden door uw operator voor mobiele telefonie, afhankelijk van uw abonnement. U bent als enige aansprakelijk voor eventuele communicatiekosten die gemaakt worden door berichten die verstuurd worden door SHOPMIUM.

4. Kosteloodsheid van Shopmium

De Shopmium-service wordt gratis aan de gebruikers verstrekt.

SHOPMIUM behoudt zich echter het recht voor om op een later tijdstip te beslissen de tarieven te wijzigen. Deze tariefwijziging zal vooraf meegedeeld worden aan de gebruikers, via een elektronisch bericht dat verstuurd wordt naar het adres dat werd meegedeeld bij de aanmaak van de gebruikersaccount en elke gebruiker zal dan vrij mogen beslissen om al dan niet een abonnement aan te gaan.

SHOPMIUM gaat geen enkel engagement aan met betrekking tot het voortbestaan van zijn gratis service.

5. Inschrijving op Shopmium

Het gebruik van de Shopmium-service is voorbehouden aan onze leden. SHOPMIUM behoudt zich het recht voor de toegangsvoorwaarden voor de service te wijzigen. SHOPMIUM zal ook kunnen beslissen om tijdens bepaalde periodes of promoties nieuwe leden te aanvaarden via een uitnodigings- of sponsorcode. SHOPMIUM blijft de enige die beslist over de toegangsvoorwaarden voor de Shopmium-service en kan deze op elk moment wijzigen.

Bovendien vereist het gebruik van bepaalde functies de aanmaak van een volledige gebruikersaccount op de Shopmium-applicatie en/of de applicatie Shop Réduc en/of op de applicatie Smart Promo en/of op de website. Meer bepaald wordt de vermelding van deze persoonsinformatie en bankgegevens gevraagd om terugbetalingen en promoties te kunnen genieten. De gebruikersaccount zal gebruikt worden om naar alle diensten die door SHOPMIUM worden aangeboden te kunnen gaan, meer bepaald de applicaties Shopmium, Shop Réduc en Smart Promo.

U moet minstens 16 jaar zijn om de Shopmium-service te mogen gebruiken. Indien u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming krijgen van uw wettelijke vertegenwoordiger.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt bij het aanmaken van uw gebruikersaccount met de werkelijkheid overeenkomen en correct zijn. De uitrusting (smartphone, computer, software en telecommunicatieabonnementen die eraan gekoppeld zijn) die nodig zijn om naar Shopmium te gaan, zijn uitsluitend te uwen laste, evenals de communicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Zodra uw gebruikersaccount aangemaakt is, verbindt u zich ertoe uw identificatie en wachtwoord vertrouwelijk en persoonlijk te houden. Diezelfde identificatiegegevens zullen gebruikt worden om u aan te melden, zowel op Shopmium, Shop Réduc als Smart Promo. SHOPMIUM zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor het verlies van uw identificatie en/of wachtwoord noch voor het frauduleus gebruik van uw identificatiegegevens door derden, tenzij dit voortvloeit uit een aansprakelijkheid van Shopmium die zij wettelijk niet kan uitsluiten. U aanvaardt en erkent dus dat u verantwoordelijk bent voor het respecteren van het vertrouwelijke karakter van de wachtwoorden van elke gebruikersaccount die u gebruikt om naar de diensten van Shopmium en/of Shop Réduc en/of Smart Promo te gaan. Indien u denkt dat iemand uw account of uw identiteit gebruikt, moet u ons hier onmiddellijk over inlichten via e-mail op het adres contact.be@shopmium.com

Elke gebruiker mag maar houder zijn van één gebruikersaccount. Deze gebruikersaccount zal door de gebruiker gebruikt worden om zich aan te melden bij zowel de applicatie van Shopmium als deze van Shop Réduc en Smart Promo. De gebruiker mag slechts één Shopmium-applicatie installeren op zijn mobiele toestel.
Het gebruik van een zogenaamd “wegwerp-e-mailadres” of “tijdelijk e-mailadres” om zich voor de service in te schrijven, is niet toegestaan en zal onmiddellijk leiden tot het verwijderen van de gebruikersaccount, zonder voorafgaande kennisgeving. Ook de terugbetalingen zullen niet uitgevoerd worden.

6. Publiciteit op Shopmium

Naast de promotieacties van de merken behoudt SHOPMIUM zich het recht voor om aanvullende publiciteit te verwerken in de applicatie en op de website. Dat kan gaan om elk formaat dat gebruikt wordt op het internet en op mobiele toestellen bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) banners, tekstreclame en kernwoorden, invoegsels, filmpjes, animatie enz.

Stay tuned!

Register to be kept up to date with our news and industry insights.